Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Exportación de productos agroforestales y pesqueros: 22,3 mil millones de dólares

Exportación de productos agroforestales y pesqueros: 22,3 mil millones de dólares

Vietnam exporta entre enero y julio productos agrícolas, forestales y pesqueros por valor de 22,3 mil millones de dólares.

 • Ngày:
  07/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Economía-Integración
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: