Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước
#IG-20104

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa V đã phê chuẩn kết quả Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quốc hội quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, động viên nhân dân thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng, khẩn trương chuẩn bị thực hiện kế hoạch bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.