Quốc hội khóa IV: Tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng
#IG-20103

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa IV: Tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa IV (1971-1975) tiếp tục động viên quân và dân thực hiện 2 nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, động viên sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam trong việc đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ năm 1972. Nhiệm kỳ của Quốc hội khóa IV kéo dài 4 năm (1971-1975) với 5 kỳ họp.