Việt Nam tham gia tích cực Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng
#IG-09949

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam tham gia tích cực Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng

Hà Nội (TTXVN 27/3) Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các sáng kiến, lĩnh vực hợp tác khác nhau của Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như gia tăng liên kết kinh tế khu vực.