Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp
#IG-20110

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp

Hà Nội (TTXVN 5/5) Quốc hội khóa XI là Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức của Quốc hội, đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp. Nhiệm kỳ của Quốc hội khoá XI kéo dài 5 năm (2002-2007) với 11 kỳ họp.