Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-41700

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung chính của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 4/10) Sáng 4/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Xuất bản:Thứ hai, 04/10/2021 10:58 (GMT+7)