Nguyễn Xuân Khánh - hiện tượng nổi bật của văn học Việt Nam đương đại