Giáo sư Trần Văn Giàu: Một tài năng, một nhân cách lớn