Những cống hiến to lớn của đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon đối với sự nghiệp cách mạng Lào
#IG-210231

Nhân vật - Sự kiện

Những cống hiến to lớn của đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon đối với sự nghiệp cách mạng Lào

Hà Nội (TTXVN 8/2) Chủ tịch Khăm-tày Xi-phăn-đon là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, đã cùng với các vị lãnh đạo khác đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc thoát khỏi sự cai trị của đế quốc ngoại bang cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Người là vị lãnh đạo có tinh thần yêu nước cao cả, hi sinh tất cả trí tuệ và sức lực một cách không mệt mỏi, kề vai sát cánh với Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản và các vị lãnh đạo khác tổ chức lãnh đạo phong trao cách mạng trưởng thành phát triển và giành được những thắng lợi liên tiếp, giành được kết quả toàn thắng và đưa đất nước từng bước tiến lên mục tiêu Chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.
Xuất bản:Thứ năm, 08/02/2024 05:45 (GMT+7)