Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu
#IG-210896

Y tế - Cộng đồng

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu

Hà Nội (TTXVN 19/4) Quyết định số 281/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TƯ ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở là: Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc; có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu; mỗi thôn, bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/04/2024 05:40 (GMT+7)