Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
#IG-02200

Chính trị - Ngoại giao

Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hà Nội (TTXVN 12/1) Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.