85,48% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước