32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h  ngày 18/5/2020)