10 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19  (Thực hiện theo Luật phòng, chống  bệnh truyền nhiễm)