Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII  Lê Hoài Trung
#IG-178936

Chính trị - Ngoại giao

Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Lê Hoài Trung

Hà Nội (TTXVN 6/10) Ngày 6/10/2023, tại ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.
Xuất bản:Thứ sáu, 06/10/2023 19:10 (GMT+7)