Tỷ lệ dân số thường xuyên đi máy bay tại một số nước