Trên 50% trẻ em được dạy kỹ năng chống bạo lực, xâm hại tình dục
#IG-209365

Văn hóa - Xã hội

Trên 50% trẻ em được dạy kỹ năng chống bạo lực, xâm hại tình dục

Hà Nội (TTXVN 20/11) Phát triển toàn diện con người bắt đầu từ phát triển toàn diện trẻ em. Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa; gắn bảo đảm thực hiện quyền trẻ em với giải quyết kịp thời các vấn đề về trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các đề án, kế hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn phát triển và hội nhập mới của đất nước. Sau 3 năm triển khai (2020-2023), việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em 2020-2025 đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Trong đó, trên 50% trẻ em/học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.
Xuất bản:Thứ hai, 20/11/2023 09:29 (GMT+7)