Trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ
#IG-105064

Chính trị - Ngoại giao

Trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tại Điều 5 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BCH Trung ương đã quy định trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ đối với BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/09/2022 05:54 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ