Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng
#IG-19024

Chính trị - Ngoại giao

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội (TTXVN 22/1) So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất. Việc phân bổ đại biểu dự Đại hội căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức Đại hội.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/01/2021 06:25 (GMT+7)