Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn
#IG-105063

Chính trị - Ngoại giao

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tại Điều 18 Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BCH Trung ương đã quy định Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.
Xuất bản:Thứ bảy, 10/09/2022 05:54 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ