Thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc