Thế giới thiệt hại 187 tỷ USD do thảm họa trong năm 2020