Tháng 7/2019, PMI ngành sản xuất Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN