Tháng 4/2021: PMI ngành sản xuất cao nhất kể từ tháng 11/2018