Tăng lượng trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro có lợi suất thấp hơn -0,4%