Tác động của nền tảng lao động kỹ thuật số với việc làm