Sử dụng nhiệt kế trong chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà