Quý I/2024: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2%