Quý I/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 154,27 tỷ USD