Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước
#IG-63229

Chính trị - Ngoại giao

Phụ nữ đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 10/3) Ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, “giỏi việc nước, đảm việc nhà” - đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Xuất bản:Thứ năm, 10/03/2022 05:12 (GMT+7)