Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước
#IG-117412

Kinh tế - Hội nhập

Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước

Hà Nội (TTXVN 4/6) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) đặt mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 6,5-7,5%/năm giai đoạn 2031-2050. Đây là bản quy hoạch quan trọng với mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng sự phát triển của kinh tế, xã hội trong thời gian tới.
Xuất bản:Chủ nhật, 04/06/2023 05:53 (GMT+7)