Ninh Bình phấn đấu tăng diện tích nuôi biển lên 1.820 ha vào năm 2030