Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
#IG-116195

Kinh tế - Hội nhập

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Hà Nội (TTXVN 13/1) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Nghị quyết nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Xuất bản:Thứ sáu, 13/01/2023 11:08 (GMT+7)