Những Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được điều động, luân chuyển, bầu trong năm 2022