Người đầu tiên hoàn thành đường bơi dài 2,5 km ở Nam Cực