Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện
#IG-210969

Kinh tế - Hội nhập

Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện

Hà Nội (TTXVN 21/4) Trong những năm qua, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện. Đảng và Nhà nước xác định vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là “động lực chính” để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng lớn để phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Chính phủ đã có nhiều giải pháp đầu tư nâng cao các chỉ số đổi mới sáng tạo như: xây dựng chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong doanh nghiệp; phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia...
Xuất bản:Chủ nhật, 21/04/2024 06:00 (GMT+7)