Năm học 2022-2023: Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên