Năm 2023: Bắc Ninh đạt và vượt 9/17 chỉ tiêu kế hoạch năm