Năm 2022: Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 534 triệu USD