Năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5-9%