Năm 2016: Tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội tăng 8,2%