Mức phạt khổng lồ dành cho Deutsche Bank, Apple và Volkswagen