Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng
#IG-210661

Chính trị - Ngoại giao

Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 21/3) Đòn tiến công chiến lược thứ hai trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân ta gồm 2 chiến dịch: Chiến dịch Trị Thiên - Huế (từ ngày 5 - 26/3/1975) và Chiến dịch Đà Nẵng (từ ngày 26 - 29/3/1975). Thắng lợi của cuộc tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng đã tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy nhanh tới Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Xuất bản:Thứ năm, 21/03/2024 10:14 (GMT+7)