#IG-209606

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 lãnh đạo chủ chốt của Tây Ninh

Hà Nội (TTXVN 8/12) Ngày 7/12/2023, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: 6 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 23 thành viên thuộc UBND tỉnh. Kết quả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 47/49 phiếu (đạt 95,92%), 2 phiếu tín nhiệm (đạt 4,08%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 21/49 phiếu (chiếm 42,86%), 27 phiếu tín nhiệm (55,1%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,04%).
Xuất bản:Thứ sáu, 08/12/2023 18:50 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ