#IG-211196

Thiên tai - Tai nạn

(Interactive) Hành động sớm - chủ động trước thiên tai

Hà Nội (TTXVN 15/5) Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 - 22/5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 có chủ đề "Hành động sớm - chủ động trước thiên tai".
Xuất bản:Thứ tư, 15/05/2024 05:30 (GMT+7)