Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
#IG-105346

Chính trị - Ngoại giao

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Hà Nội (TTXVN 9/10) Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng: (1) Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.