GDP bình quân đầu người của thế giới có thể giảm 4,2% trong năm 2020