Doanh nghiệp ngày càng phát triển, đóng góp lớn cho nền kinh tế