Dịch COVID-19: Hơn 6,8 triệu người mắc trên thế giới (đến 10h ngày 6/6/2020 giờ VN)