Đến năm 2026: Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị
#IG-104642

Chính trị - Ngoại giao

Đến năm 2026: Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị

Hà Nội (TTXVN 27/7) Theo Kết luận số 40-KL/TƯ ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026.
Xuất bản:Thứ tư, 27/07/2022 17:38 (GMT+7)